logotitle

Kontakt    icnfb  icnig  ictw  icnyt  

Puzim_Hojta_Ljuta_Bubalo_2016_279.JPG

Rijeka Ljuta  se nalazi na području općine Konjic, i desna je pritoka rijeke Neretve. Prava planinska rijeka, odlikuje se hladnom i čistom vodom, posebnim geomorfološkim obilježjima, raznovrsnom florom i faunom i jedna je od najočuvanijih rijeka na našem području.

Međutim, nije trebalo dugo da se sebično krene u potencijalno iskorištavanje ove ljepotice.

U aprilu 2013. godine izdate su okolinske dozvole za igradnju malih hidroelektrana “Dindo”, “Memiškoviće” i “Donje Luko”, čija postrojenja se sastoje od vodozahvata s pregradom visine preko 30 metara.

Brojne organizacije, ekološka udruženja, planinarska društva, biciklisti, ribolovci i mnogi drugi su iskazali svoje nezadovoljstvo, te putem mirnih protesta jasno dali do znanja da neće dozvoliti izgradnju HE i uništavanje prirode. Nakon duge borbe i sudskog procesa kantonalni sud u Sarajevu je donio presudu kojom se poništava okolinska dozvola za gradnju hidroelektrane Dindo.

Nakon prve, nepotpune, studije o uticaju na okoliš za mHE Dindo, investitori prezentuju novu, drugu, studiju koja je, prema njihovim riječima napisana uvažavajući sve komentare i mišljenja stručnjaka. Nakon pregleda nove studije evidentno je da većina komentara nije prihvaćena.

Rijeka Ljuta, kao i područje oko rijeke od izuzetne je važnosti za Bosnu i Hercegovinu. Kanjoni u našoj državi odlikuju se visokim vrijednostima i predstavljaju „biodiversity hotspot“, odnosno vruće tačke biodiverziteta, gdje se nalaze iskonski oblici života, i kao takvi zahtjevaju potpunu zaštitu od negativnih antropogenih uticaja. Kako je zaštita okoliša i prirode jedan od visokopozicioniranih prioriteta u Evropskoj uniji, država Bosna i Hercegovina, bi trebala uložiti sve napore kako bi slijedila zakon o zaštiti okoliša i prirode a koji za osnovu ima EU zakone.

Puzim_Hojta_Ljuta_Bubalo_2016_223_copy.JPG

Cijeli sliv rijeke Ljute, u kojem se namjeravaju graditi male hidroelektrane, pa tako i mHE Dindo, nalazi se u sklopu područja budućeg Nacionalnog parka. S tim u vezi, a poštujući prostorno-plansku dokumentaciju i odluku da je pomenuto područje od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, može se zaključiti da bi ovo područje trebalo štititi i spriječiti svaki antropogeni pritisak na ove osjetljive ekosisteme.

Inicijativa za uspostavljanje Nacionalnog parka Bjelašnica-Visočica-Treskavica i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica), postoji preko 30 godina, i ukoliko se ne poduzmu hitni i ozbiljni koraci doći će do potpunog narušavanja ekosistema, koji su zabilježeni na ovom području.

Puzim_Hojta_Ljuta_Bubalo_2016_234.JPG

 Dakle, područje se odlikuje izuzetnim biološkim, ekološkim, geomorfološkim vrijednostima te bi gradnja malih hidroelektrana trajno narušila ovo područje. Promjenom osnovnih ekoloških faktora i narušavanjem prirodne ravnoteže brojne vrste će nestati, a pejzažne i ambijentalne vrijednosti će biti uništene. Važno je ponoviti da su upitanju jako osjetljivi ekosistemi sa vrstama koje su svoja utočišta našle upravo u kanjonima. Vrste koje su rijetke, ugrožene i endemične i koje se ne mogu adaptirati na promjene, koje bi nastale gradnjom malih hidroelektrana.

 

atamember2.pngviadinaricacomlogo1

terradinarica footer1We are dedicated to nature conservancy and education, sustainable mountain development and promoting the natural and cultural heritage of the Dinaric Alps.

Terra Dinarica (Zemlja Dinarika)
Vladimira Nazora 2
Sarajevo 71000

TERRADINARICA - sva prava pridržana

designer17